Go to Top

Byggetilladelse

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

Et byggeprojekt skal være i overensstemmelse med byggeloven og en lang række lovgivningsområder, for eksempel naturbeskyttelses-, miljø-, vej- og fredningsloven.

Enfamiliehuse og rækkehuse
Du skal have en byggetilladelse fra kommunen før du bygger for eksempel et enfamiliehus, rækkehus, tilbygning, udestue eller lignende. Tofamiliehus, hvor to boliger adskilt af en etageadskillelse (vandret lejlighedsskel) er omfattet af etageboliger.

Byggeriet skal overholde bestemmelserne i bygningsreglement 2008 hvilket hovedsagelig vil sige krav til sikkerhed, sundhed og teknisk udførelse samt generelle krav med hensyn til placering og størrelse.

Du skal undersøge, om der er bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt, der enten skærper eller lemper kravene til for eksempel byggeriets placering på grunden.

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser. Du skal begrunde i ansøgningen, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Ombygninger, der ikke øger bygningens areal, kræver ikke byggetilladelse og skal ikke anmeldes.

En ansøgning skal være skriftlig og underskrives af ejeren. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal normalt vedlægges situationsplan (terræn- og koteplan), plan-, snit- og facadetegninger, ingeniørprojekt med tekniske installationer og statiske beregninger samt redegørelse for varmeisolering – Det hele i to eksemplarer – dog ved dispensation tre eksemplarer.

Når kommunen giver en byggetilladelse, vil der blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandling.

Hent ansøgningsskema (bygningsreglement 2008).
Etageboliger og erhverv
Du skal have en byggetilladelse fra kommunen før du bygger. Dette gælder også ved ombygninger og anvendelsesændringer. Det gælder dog ikke mindre byggearbejder som for eksempel garager, carporte og ombygninger i enheder på højst 150 m², der alene skal anmeldes til kommunen (se under “Anmeldelse af byggeri“).

Byggeriet skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet 2008, hvilket hovedsagelig vil sige krav til sikkerhed, sundhed og teknisk udførelse samt generelle krav med hensyn til placering og størrelse.

Du skal undersøge, om der er bestemmelser tinglyste servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt, der enten skærper eller lemper kravene til f.eks. byggeriets placering på grunden.

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser. I ansøgningen skal du begrunde, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.
Inden du udarbejder et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndsdialog med byggesagsafdelingen. Derved kan du på et tidligt tidspunkt få afklaret, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige. En ansøgning skal være skriftlig. Den skal underskrives af ejeren og skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal normalt indeholde en situationsplan, plan-, snit- og facadetegninger (skal være målsatte og målfaste), ingeniørprojekt med tekniske installationer og statiske beregninger samt redegørelse for varmeisolering – alt i tre eksemplarer.

Når kommunen giver en byggetilladelse, vil der blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandling.

Hent ansøgningsskema (bygningsreglement 2008).

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik & Miljø